Walter Keller-Löwy 
Last updated: 01.02.21
Recorder Sheet Music
18518294.gifHuscht und hott (A)smp_logo_88_white.gif
Publisher: Pelikan (PE-878)
18518266.gifLustiges Tanzbuchlein (D)smp_logo_88_white.gif
Publisher: Pelikan (PE-875)
18520321.gifHoppla (D/D)smp_logo_88_white.gif
Publisher: Pelikan (PE-3018)
18518346.gifSiebensprung (D/D)smp_logo_88_white.gif
Publisher: Pelikan (PE-883)
18518368.gifA tre (D/D/A)smp_logo_88_white.gif
Publisher: Pelikan (PE-885)
Des bin ich froh (D/Voice/Orff)smp_unav15.gif
Score. 23 pages.
Publisher: Pelikan (PEL0879)
Pentatonikum - (Funny Pieces) (D/Perc)smp_unav15.gif
Score.
Publisher: Moeck Verlag (MK00445)
Still, Still, Still - Christmas Music (D/Orff)smp_unav15.gif
Score.
Publisher: Pelikan (PEL0870)
Alala (D/A)smp_unav15.gif
Publisher: Pan Educational Music (PAN0246)
Der Sieben Sprung (D/D)smp_unav15.gif
Score. 16 pages.
Publisher: Pelikan (PEL0883)
Erste Duette (First Duets) (A/A)smp_unav15.gif
Score.
Publisher: Pan Educational Music (PAN0244)
Huscht und Hott (Gee-Up-) (A/A)smp_unav15.gif
Score.
 Publisher: Pelikan (PEL0878)
A Little Book of Gay Dances (D/D)smp_unav15.gif
Score.
Publisher: Pelikan (PEL0875)
Von der Volta zur Polka (A/A)smp_unav15.gif
Score.
Publisher: Pan Educational Music (PAN0211)